Rozhovor s Mgr. Petrem Strakošem, referentem pro EVVO a informační systémy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (Odbor životního prostředí a zemědělství)

peugeotION1) Můžete krátce představit sebe a to, čím se Váš odbor, potažmo Vy osobně v rámci své činnosti zabýváte ve vztahu k dopravě?

V rámci mé působnosti se na odboru životního prostředí a zemědělství zabývám především implementací systémů kvality v oblasti životního prostředí do struktury krajského úřadu. V současné době máme 2,5 leté zkušenosti se systémem EMAS, což je systém environmentálního řízení a auditu a bezmála 4 leté s místní Agendou 21, která je mezinárodně uznanou progresivní metodou zvyšování kvality veřejné správy, vedoucí k praktickému uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. V posledních letech mě rovněž zaujala oblast tzv. čisté mobility a její rozvoj v Moravskoslezském kraji. Náš úřad jde v této oblasti příkladem ostatním municipalitám v kraji. Letos vybudoval spolu se společnosti ČEZ před svou budovou veřejnou nabíjecí stanici pro elektromobily a za výhodných podmínek si pronajal dva  elektromobily. Naše úvahy a vize směřují ještě dále. Připravujeme podklady a plány na celoplošné rozšíření nízkoemisních druhů dopravy (elektromobilita, CNG) v kraji, především pak ve veřejné hromadné dopravě a lokální nákladní dopravě.

2) Jaká je současná dopravní situace v MS kraji a jaké jsou její dopady?

Díky jasné a dlouhodobé dopravní politice kraje, aktivnímu přístupu a podpoře státních investic dochází po r. 2001 i k postupnému naplňováním vytýčené dopravní koncepce kraje -  můžeme tak konstatovat, že v kraji se nyní nachází 60 km dálnic a 33 km rychlostních silnic se špičkovým vybavením, k tomu  můžeme ještě připočíst 55 km modernizovaných úseků silnic I. třídy.

Modernizovaná silniční síť umožňuje většině obyvatel kraje dosažitelnost krajského města kolem ½ hodiny a modernizace nám již umožnila zakázat nákladní dopravu na 100 km silnic procházejících obcemi.

Do železniční infrastruktury Moravskoslezského kraje bylo v letech 1999-2012 investováno cca 22 mld. Kč, což umožňuje železniční spojení po páteřní trase Přerov - Bohumín - Český Těšín – Žilina rychlostí až 160 km/h a bezkonkurenční dopravní spojení s hlavním městem do tří hodin.

3) Daří se v MS kraji alespoň částečně diversifikovat pozemní dopravu a postupně snižovat závislost na vozidlech poháněných spalovacím motorem?

Moravskoslezský kraj se snaží část, především individuální osobní dopravy eliminovat nabídkou zesíťované a dobře fungující veřejné hromadné dopravy a železničních napojení. 

V podstatě byl dokončen proces dopravní a tarifní integrace na území celého kraje jako společný cíl Moravskoslezského kraje a velkých měst v kraji motivovaný společným úsilím o stabilizaci příp. zvyšování podílu přepravených osob veřejnou dopravou. V současné době je do systému zapojeno více než 96 % obcí.

Pro zlepšení dostupnosti železniční dopravy ze západní části kraje se v poslední době jedná o optimalizaci a elektrifikaci trati 310 v úseku Opava - Krnov včetně zdvojkolejnění trati v úseku Ostrava Svinov - Opava. Prodloužením ramene příměstské dopravy z Ostravy do Krnova by mělo být umožněno zavedení konkurenceschopné rychlé regionální dopravy v relaci Jablunkov, Návsí - Ostrava - Krnov.

Samostatnou pozornost si zaslouží výstavba napojení mezinárodního letiště v Mošnově včetně vznikající průmyslové zóny na II. tranzitní železniční koridor. novou tratí 2,9 km s předpokládanými náklady téměř 0,6 mld. Kč.  V rámci výstavby kolejového napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava bude rekonstruována a elektrifikována i stávající trať v úseku Studénka – Sedlnice. Vznikne tak unikátní zázemí pro těžkou nákladní dopravu po železnici a tratě umožní dostupné, rychlé, pohodlné a kapacitní napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava výhodné jak pro cestující z Ostravy, tak z dalších částí regionu i sousedního Olomouckého kraje.

Výhledovým záměrem evropského významu a dalším krokem v modernizaci železniční sítě je výstavba vysokorychlostních tratí. Územím Moravskoslezského kraje je vedena trasa spojující Vídeň s Varšavou. V současné době je koncepční dokumentace veřejnoprávně projednána s cílem vytvořit podmínky a zajistit ochranu území pro případnou realizaci vysokorychlostní tratě na území kraje, a to návazně na postup výstavby těchto tratí v sousedních zemích v souladu s celoevropskými záměry.

4) Je obecně známo, že MS kraj trpí zhoršenou kvalitou ovzduší. Můžete rozvinout některé z iniciativ MS kraje v oblasti mobility realizované s cílem danou situaci zlepšit?

Moravskoslezskému kraji v současné době realizuje dva projekty, které jsou spolufinancovány Evropskou unií a souvisí se zlepšením kvality ovzduší v oblasti dopravy.

Jedná se o projekt „Snížení prašnosti v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje“ jehož hlavním cílem projektu je výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od frekventovaných dopravních koridorů na 5 lokalitách Moravskoslezského kraje v celkové délce 1667 m.

Druhým projektem je „Výsadba a obnova alejí v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje“. Cílem je zvýšení počtu a plochy založených a obnovených krajinných prvků podél komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. V rámci projektu by mělo dojít k revitalizací stávajícího stromového patra a jeho zřízení tam, kde v současné době zcela chybí.

Pro snižování prašnosti okolo komunikací se přistoupilo k pravidelným čištěním komunikací  zejména ve větších městech, ve kterých je  silná automobilová doprava.

5) MS kraj nedávno představil elektromobily, jejichž používání zaměstnanci Krajského úřadu má napomoci zpopularizovat alternativní dopravní systémy, v tomto případě elektromotor. Můžete popsat jakým způsobem dané opatření funguje?

Plánovaným rozšířením vozového parku o elektromobily se krajský úřad připojil k nemnoha českým veřejnoprávním institucím, které nejen deklarují potřebu chránit životní prostředí, ale uplatňují ji i v praxi. V praxi to znamená, že kraj při výkonu svých činností vždy zohledňuje a posuzuje vliv na životní prostředí. Elektromobily budou krajští úředníci využívat v rámci svých pracovních povinností především pro jízdu v Ostravě a jejím blízkém okolí.

Pilotní projekt Moravskoslezský kraj realizuje v rámci projektu E-mobilita ve spolupráci se společností ČEZ, která zřídila před krajským úřadem veřejnou dobíjecí stanici a na dobu 3 let pronajala krajskému úřadu 2 elektromobily.

Moravskoslezský kraj a jeho krajský úřad se tímto počinem stal ostatním příkladem dobré praxe, jak svůj kraj či město „ozeleňovat“, jak vytvořit podmínky pro vznik regionu, který je inteligentnější, založený na principech udržitelné energetiky a dopravy. Moravskoslezský kraj v této oblasti vytváří střednědobou vizi rozvoje, jejímž cílem je vytvoření chytrého regionu, který bude využívat nejmodernější poznatky a technologie přívětivé k životnímu prostředí, jež budou přínosem nejen z ekologického, ale  i z ekonomického hlediska.

Elektromobilitu rovněž propagujeme na pravidelných setkáních s představiteli obcí a měst Moravskoslezského kraje, a to s pozitivní zpětnou vazbou. Už nyní tři města v kraji přemýšlejí nejméně  o zřízení dobíjecí stanice v blízkosti svého úřadu.

6) O jaké elektromobily se jedná?

Krajský úřad má k dispozici dva elektromobily zn. Peugeot ION.

7) Jsou elektromobily k dispozici všem nebo například pouze zaměstnancům určitého odboru?

Elektromobily jsou k dispozici všem zaměstnancům krajského úřadu pro služební cesty v rámci města Ostravy a jeho blízkého okolí.

8) V případě, že jsou k dispozici všem, je pravděpodobné, že se jejich využívání musí plánovat předem. Jakým způsobem je toto ošetřeno?

Využívání elektromobilů se plánuje  prostřednictvím intranetové aplikace Rezervace vozidel, ve které daný zaměstnanec  zadá cíl své služební cesty a následně mu dispečer vozového parku krajského úřadu přidělí služební automobil. Pokud se jedná o služební cestu do dojezdové vzdálenosti elektromobilu, využívá se přednostně tento.

9) Jaký je dojezd automobilů na jedno nabití a jak dlouho nabití trvá?

Dojezd elektromobilů  na jedno nabití činí 110-130 km, přičemž nabití v naší dobíjecí stanici trvá 4-6 hod. V současné době však už existují rychlonabíjecí stanice, které jsou schopny plně nabít elektromobil do 30 min.

10) Jaké jsou podle Vás největší překážky k plošnému rozvoji elektromobility a jak si myslíte, že je možné je překonat?

V současné době jsou to především dva aspekty. První je nedostatek vhodné infrastruktury tzn. nedostatek dobíjecích stanic, především těch rychlonabíjecích.  A druhým aspektem je současná cena elektromobilů, které výrazně  převyšují finanční možnosti českých domácností, ale i podnikatelských subjektů. Doufáme, že s nástupem nových značek elektromobilů, které se letos a příští rok chystají na náš automobilový trh vstoupit, budou elektromobily finančně dostupnější.

11) A co ostatní dopravní alternativy? Vnímáte například CNG, cyklodopravu nebo systémy spolujízdy jako vhodné alternativy ke konvenční povrchové dopravě?

Alternativní způsoby dopravy nejsou Moravskoslezskému kraji a jeho krajskému úřadu cizí. V současné době má dva automobily na CNG pohon a do budoucna plánuje daleko větší zastoupení těchto automobilů ve vozovém parku krajského úřadu.

Rovněž krajský úřad podporuje cyklodopravu a to nejen ve svých koncepcích dopravního rozvoje, ale také praktickými činy, jako je např. možnost úschovy jízdních kol v kolárně prostorách krajského úřadu, připojení se k Evropskému týdnu mobility akcí Na úřad bez auta!!!. Letos proběhl již 2. ročník této akce, která má za cíl podpořit využívání alternativních dopravních prostředků oproti využívání individuální silniční dopravy.

Systém spolujízdy je řešen již v zmíněné intranetové aplikaci Rezervace vozidel, ve které je nabídnuta zaměstnanci možnost, pokud jiný automobil jede požadovaným směrem, spolujízdy a tím zvýšit využití i obsazenost vozidla.

NewsletterNajdete nás na Facebooku

 

Kalendář akcí

Žádné události k zobrazení